مشخصات عمومی
ساخت ، نصب و جابجايي مشعل هاي سوزان تاسيسات كلاستر مارون2( روشEPC)
م م آج/96/0050
مناقصه
اداره امور حقوقی شرکت آغاجاری
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1397/10/15
1397/10/30
1398/02/04
1398/02/15
1398/10/01
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0