پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  راهنمای مراجعین شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

   راهنمای ارباب رجوع  جهت مراجعه به شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
  استعلام
  مفاصاحساب
  پیگیری نامه های اداری
  درخواست خدمات
  مناقصات شرکت
  تبلیغات و اخبار
   پیشنهادات و انتقادات  مرکز تلفن شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری : 52622273-52622273- 061

  دبیرخانه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری : 52622273-52622273- 061

  V5.3.6.0