مشخصات عمومی
کد: 97/62 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی معاملات متوسط شماره 62 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره امور حقوقی شرکت آغاجاری اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/16 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/26
تاریخ انقضاء: 1398/10/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0