مشخصات عمومی
کد: م م آج/96/0050 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: ساخت ، نصب و جابجايي مشعل هاي سوزان تاسيسات كلاستر مارون2( روشEPC) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره امور حقوقی شرکت آغاجاری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/15 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/04 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/15
تاریخ انقضاء: 1398/10/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0