مشخصات عمومی
کد: م م آج/97/0077 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خدمات تهيه ،تامين و هدايت 26 دستگاه اتوبوس كولر دار 24 ساعته با راننده مورد نياز اداره ترابري وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره امور حقوقی شرکت آغاجاری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/10/15 مهلت دریافت اسناد: 1397/10/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/06 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/18
تاریخ انقضاء: 1398/10/01
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0