پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  اسناد مناقصه

      مزايده و مناقصه (آغاجاري)
      کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0027/99پروژه تعويض ورقهاي گالوانيزه و عايقكاري سقف منازل، ادارات و مجموعه هاي فرهنگي و ورزشي مناقصه 1399/06/221400/06/221399/07/091399/07/27مشاهده اطلاعات کامل
      042/ت ك آج/99چسب نسوز چسب برق ربر تيپ مناقصه 1399/06/111400/06/111399/06/201399/06/31مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0017/ 99تأمين نيروي انساني انجام خدمات حراست و نگهبانی در منطقه دو ناحیه یک صنعتی مناقصه 1399/06/021400/06/021399/08/071399/08/18مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0006/ 99تأمين نيروي انساني انجام خدمات تنظيفات ساختمانها و دفاتر اداري ادارات داخلي و فرودگاه و پيش خدمت يك و كمك كار عمومي مناقصه 1399/06/021400/06/021399/08/071399/08/18مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0016/ 99تأمين نيروي انساني انجام خدمات حراست و نگهبانی در منطقه یک ناحیه یک صنعتی مناقصه 1399/06/021400/06/021399/07/291399/08/11مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0012/ 99 تأمين نيروي انساني انجام خدمات حراست و نگهبانی در منطقه چهار ناحیه غیر صنعتی مناقصه 1399/06/021400/06/021399/07/291399/08/11مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0011/ 99 تأمين نيروي انساني انجام خدمات حراست و نگهبانی در منطقه سه ناحیه غیر صنعتی مناقصه 1399/06/021400/06/021399/07/291399/08/11مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0010/ 99 تأمين نيروي انساني انجام خدمات حراست و نگهبانی در منطقه دو ناحیه غیر صنعتی مناقصه 1399/06/021400/06/021399/07/291399/08/11مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0009/ 99تأمين نيروي انساني انجام خدمات حراست و نگهبانی در منطقه یک ناحیه غیر صنعتی مناقصه 1399/06/021400/06/021399/07/291399/08/11مشاهده اطلاعات کامل
      م م آ ج /0008/ 99تأمين نيروي انساني انجام خدمات دفتری ، انبارداری و نظارت بر واحدهای اقامتی و غذایی داخل و خارج از منطقه مناقصه 1399/06/021400/06/021399/06/251399/07/06مشاهده اطلاعات کامل
      < >
         آرشيو

      گروه دورانV5.7.4.0