پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


Unable to load control 'DesktopModules/FlashModule/FlashModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/FlashModule/FlashModule.ascx' does not exist.

  اسناد مناقصه

  مزايده و مناقصه (آغاجاري)
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  96/ت ك آج/97باطري نيكل كادميوم مناقصه 1397/12/251398/12/011398/01/101398/01/17مشاهده اطلاعات کامل
  95/ت ك آج/97باطري نيكل كادميوم مناقصه 1397/12/251398/12/011398/01/101398/01/17مشاهده اطلاعات کامل
  94/ت ك آج/97باطري نيكل كادميوم مناقصه 1397/12/251398/12/011398/01/101398/01/17مشاهده اطلاعات کامل
  93/ت ك آج/97باطريهاي ديزل ژنراتور مناقصه 1397/12/251398/12/011398/01/101398/01/17مشاهده اطلاعات کامل
  91/ت ك آج/97قطعات تفكيك گرهاي پارسي كلاستر مناقصه 1397/12/251398/12/011398/01/101398/01/17مشاهده اطلاعات کامل
  97-92آگهي معاملات متوسط شماره 92 مناقصه 1397/12/251398/12/011397/12/271397/12/28مشاهده اطلاعات کامل
  92/ت ك آج/97روغن VG-220 مناقصه 1397/12/231398/12/011398/01/101398/01/17مشاهده اطلاعات کامل
  97-91آگهي معاملات متوسط شماره ٩١ مناقصه 1397/12/221398/12/011397/12/261397/12/28مشاهده اطلاعات کامل
  م م آج/97/0097تأمين نيروي انساني انجام خدمات تنظيفات و امور آبدارخانه بخش هاي دهگانه نگهداري و تعميرات مناقصه 1397/12/231398/12/011398/01/101398/01/27مشاهده اطلاعات کامل
  م م آج/97/0092مرمت و بازسازي ساختمان مديريت و ادارات گازمايع و تقويت فشار گاز مناقصه 1397/12/231398/12/011398/01/101398/02/23مشاهده اطلاعات کامل
  < >
     آرشيو

  V5.1.0.0